Algemene voorwaarden Budgetklamboe.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Budgetklamboe.nl, gevestigd te Breda, zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen aan u op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Budgetklamboe.nl worden afgeweken.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Budgetklamboe.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Budgetklamboe.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Door het gebruik van de internetsite van Budgetklamboe.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Budgetklamboe.nl zijn vrijblijvend en Budgetklamboe.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Budgetklamboe.nl. Budgetklamboe.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Budgetklamboe.nl  dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Budgetklamboe.nl  kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief  verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Budgetklamboe.nl  biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Deze zijn te verdelen in twee categorieën.

3.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Budgetklamboe.nl.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Budgetklamboe.nl

Artikel 4. Levering

4.1 De uiterste leveringstermijn is 21 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 21 dagen is na ontvangst van de betaling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. Eventueel reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na het ontbinden van de overeenkomst worden teruggeboekt.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Garantie

5.1 Budgetklamboe.nl  garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van technische gebreken.

5.2 De hierboven bedoelde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, behalve indien anders overeengekomen met de consument.

5.3 Voor accessoires en andere toebehoren geldt een garantietermijn van 3 maanden na levering, behalve indien anders overeengekomen.

5.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Budgetklamboe.nl, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen in de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

5.5 Indien de te leveren zaak door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Budgetklamboe.nl  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Budgetklamboe.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Budgetklamboe.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Ontbinding, retournering, vervanging

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Budgetklamboe.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7)dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven(7) dagen na aflevering aan Budgetklamboe.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking geheel onbeschadigd zijn en in ongebruikte staat verkeren. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Budgetklamboe.nl, dan wel tussen Budgetklamboe.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Budgetklamboe.nl, is Budgetklamboe.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Budgetklamboe.nl
Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Budgetklamboe.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen per e-mail worden opgevraagd en op uw verzoek worden aangepast dan wel verwijderd.

10.2 Tenzij u heeft aangegeven daarop prijs te stellen, zullen uw gegevens niet worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien de door Budgetklamboe.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Budgetklamboe.nl jegens consument beperkt tot hetgeen in de artikelen 5 en 8 van deze voorwaarden is bepaald.

11.2 Budgetklamboe.nl is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

11.3 Budgetklamboe.nl  is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Budgetklamboe.nl. Budgetklamboe.nl  is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

11.4 Indien Budgetklamboe.nl , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Artikel 12. Overmacht

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Budgetklamboe.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Budgetklamboe.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Budgetklamboe.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Budgetklamboe.nl , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

13.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Budgetklamboe.nl , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1 Indien u aan Budgetklamboe.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Budgetklamboe.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Budgetklamboe.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

14.2 Wanneer door Budgetklamboe.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Budgetklamboe.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Budgetklamboe.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Budgetklamboe.nl  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

14.4 Budgetklamboe.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Budgetklamboe.nl onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Budgetklamboe.nl